5 نکته کلیدی نحوه موادگذاری ناخن

۱.پرایمر قبل از زدن پرایمر به هیچ وجه موادی بجز کلینزر و پرایمر (عموما نان اسید) به ناخن نزنید. ۲.کاربرد پرایمر ناخن پرایمر چسب نیست. بستر ساز است و با برخورد با اکسیژن تاثیرواقعی خود را بر روی ناخن میگذارد. ۳. روی پرایمر خیس موادگذاری نکنید به هیچ وجه روی پرایمر خیس مواد گذاری نکنید. … ادامه خواندن 5 نکته کلیدی نحوه موادگذاری ناخن